در کشتی ها و رستوران‌های بزرگ جمع آوری و امحا پسماند غذا مشکلی جدی میباشد. شرکت EVAC، خرد کنی مخصوص بهمراه سیستم جمع ٱوری پسماند تر را سالهاست که در کشتی ها و رستوران‌ها با موفقیت استفاده کرده است.

مشخصات کلی این تجهیزات در جدول زیر آمده است :

در صورت نیازبه کسب اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ و یا دانلود فیلم (جمع آوری پسماند غذا، امحا پسماند غذا) مراجعه نمایید.